Www angdating daan Free 40 dirty chat

Na ang patibayan ay nahuhong parang agos: ” —dito makikita natin na ang tinutukoy na “masamang tao” ni Eliphaz ay yung mga namatay sa baha nung panahon ni Noe, totoo na ito ay masasamang tao, at totoo na nilakaran nila ay yung masamang daan, pero ang tanong; ito ba yung “ang dating daan”?—may correlation ang “lakad” at “daan”; ang guiding principle ay: Yung mabuting lakad, ay lumalakad sa “daan” ng Panginoon at yung masamang lakad ay lumalakad sa daan ng masasama.

www angdating daan-34www angdating daan-85www angdating daan-16

At alam ng Dios ang lakad ng matuwid, katunayan; Psa 1:6 – “Sapagka’t nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid: nguni’t ang lakad ng masama ay mapapahamak.

” —Ngayon, kung alam ng Dios ang lakad ng matuwid, ano naman ang utos nia dun sa mga may masamang lakad?

” —at makikita din natin sa Job 22:4 at Job 22:5 ang siyang dahilan kung bakit sinabi ng Dios na nag aalab ang poot nia kay Eliphaz dahil hindi ito nangagsalita ng bagay na matuwid tungkol sa Diyos, ang pagpaparatang na Diyos ang nagpaparusa kay Job, gayong si Satanas ang may gawa niyaon, at ang paratang na masama si Job, gayong matuwid na tao si Job.

Job 42:7 At nangyari, na pagkatapos na masalita ng Panginoon ang mga salitang ito kay Job, sinabi ng Panginoon kay Eliphaz na Temanita, Ang aking poot ay nagaalab laban sa iyo, at laban sa iyong dalawang kaibigan: sapagka’t hindi kayo nangagsalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid, na gaya ng ginawa ng aking lingkod na si Job.

Katunayan, sunod sunod na accusations na ang ibinigay nia kay Job na walang katibayan; Job 22:6 – “Sapagka’t ikaw ay kumuha ng sangla ng iyong kapatid sa wala, at iyong hinubdan ng kanilang suot ang hubad.” Job 22:7 – “Ikaw ay hindi nagbigay ng tubig sa pagod upang uminom, at ikaw ay nagkait ng tinapay sa gutom.

Comments